Konkurs plastyczny „Nietoperz – fajny zwierz”

nietoperz_konkurs [br]Konkurs plastyczny „Nietoperz – fajny zwierz”
REGULAMIN

1. Fundacja im. Zofii Kossak ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży do lat 16 (włącznie) pod tytułem „Nietoperz-fajny zwierz”. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne przedstawiające nietoperze. Preferowane będą prace kształtujące przyjazny wizerunek tych zwierząt.
2. Prace muszą być płaskie, wykonane dowolną techniką (rysunek, malarstwo, collage, grafika lub
inne). Maksymalny rozmiar prac to 700 mm x 1000 mm (w poziomie lub w pionie). Rozmiar
sugerowany: A4/A3. Kompozycje przestrzenne nie będą oceniane.
3. Fundacja im. Zofii Kossak zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania przesłanych prac. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane.
4. Prace należy dostarczyć (osobiście lub przesyłką) do siedziby Fundacji im. Zofii Kossak (ul. Stary Dwór 4, 43-436 Górki Wielkie) do 1 sierpnia włącznie, z dopiskiem na kopercie: „KONKURS”. Decyduje data stempla pocztowego. Każdy autor może zgłosić na konkurs dowolną ilość prac. Złożenie pracy jest równoznaczne z przyjęciem warunków opisanych w niniejszym
regulaminie.
5. Prace mogą być przesyłane indywidualnie przez autorów lub zbiorczo, np. przesz szkołę lub
inną jednostkę. Niezależnie od sposobu przesłania, każda praca będzie rozpatrywana
indywidualnie.
6. Oceny prac i wyboru laureatów dokona specjalnie powołane jury konkursowe. Przewiduje się
przyznanie nagród w 3 kategoriach wiekowych: do lat 7, 8-12 lat, 13-16 lat.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 24 sierpnia 2014 r. na stronie internetowej
www.dworkossakow.pl. Rozdanie nagród odbędzie się 30 sierpnia 2014 roku w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” podczas spotkania pn. 18. Międzynarodowa Noc Nietoperzy.
8. Najlepsze prace, w tym wszystkie nagrodzone, będą składnikiem wystawy pokonkursowej,
zorganizowanej po zakończeniu konkursu w Dworze Kossaków.
9. Każdą pracę należy opisać podając następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, data urodzenia, miejscowość, nazwa szkoły/placówki do której uczęszcza autor, a także prosimy o podanie nr tel. do opiekuna bądź nauczyciela prowadzącego, lub szkoły.
10. Na wysyłających spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia prac przed zniszczeniem
podczas transportu.
11. Kontakt:
Fundacja im. Zofii Kossak
ul. Stary Dwór 4, 43-436 Górki Wielkie
www.dworkossakow.pl

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Nietoperz-fajny zwierz” – organizacja wydarzeń o tematyce chiropterologicznej promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze i podwyższających świadomość ekologiczną mieszkańców LGD.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, „Małe projekty” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.”

Koordynator projektu:
Katarzyna Greń, adres e-mail: gren.fundacja@gmail.com , tel.: 338510351